A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Буської міської ради"

Визнання результатів підвищення кваліфікації

Результати підвищення кваліфікації не потребують окремого визнання чи підтвердження у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

Результати підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти у інших суб’єктів підвищення кваліфікації.

 

Дії педагогічного працівника

Протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації педагогічний працівник подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації

Педагогічний працівник, який має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання “старший вчитель”) подає звіт про результати підвищення кваліфікації або творчу роботу, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин.

Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації).

 

ПОСТАНОВА від 21 серпня 2019 р. № 800

13. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

 • Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію:

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019}

 • прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного або науково-педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації;
 • форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
 • дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.
 • У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:
 • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);
 • тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дата видачі та обліковий запис документа;
 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.
 • Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації – нерезидентів України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначено цим пунктом, та потребують визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти згідно з цим Порядком.

 

 

Алгоритм визнання

підвищення кваліфікації педагогічного працівника

1. Педагогічний працівник подає клопотання до педагогічної ради закладу
освіти про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про
підвищення кваліфікації (протягом 1 місяця після завершення підвищення
кваліфікації).
2. Педагогічна рада на засіданні розглядає клопотання педагогічного
(протягом 1 місяця з дня подання клопотання).
3. Педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника на засіданні
педагогічної ради щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації,
результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення
кваліфікації умов договору.
4. Прийняття педагогічною радою рішення щодо визнання результатів
підвищення кваліфікації педагогічного працівника.

 

Заувага 1.
Закон України «Про повну загальну середню освіту» (ст. 40).
- Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох
третин її складу.
- Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу.
- У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним.
- Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який
підписується головою та секретарем педагогічної ради.
- Педагогічна рада приймає рішення щодо визнання результатів підвищення
кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають
ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою
освітньою програмою.
Заувага 2.
Постанова КМУ від 21.08.2019 No 800 (п. 24).
- Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають
ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою
програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження
- Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації
визначаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти.
- Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів освіти встановлюється педагогічними радами відповідних закладів освіти.
Заувага 3.
- У разі, якщо педагогічна рада не може зібратися впродовж одного місяця з дати
подання клопотання у складі, необхідному для прийняття рішення, питання розгляду
клопотань вноситься до порядку денного найближчого засідання (наприклад, якщо термін
розгляду припадає на період літніх канікул, коли більшість членів педагогічного колективу
у щорічній основній відпустці).

Вхід для адміністратора